Devatero o IVP

DEVATERO o individuálním vzdělávacím plánu

 

1. Co je individuální vzdělávací plán (IVP)?

Individuální vzdělávací plán (IVP) žáka se speciálními vzdělávacími potřebami zpracovává škola, vyžadují-li to speciální vzdělávací potřeby žáka, na základě doporučení školského poradenského zařízení a žádosti zletilého žáka nebo zákonného zástupce žáka. Individuální vzdělávací plán je závazným dokumentem pro zajištění speciálních vzdělávacích potřeb žáka, přičemž vychází ze školního vzdělávacího programu a je součástí dokumentace žáka ve školní matrice. Obsahuje údaje o skladbě druhů a stupňů podpůrných opatření poskytovaných v kombinaci s tímto plánem, identifikační údaje žáka a údaje o pedagogických pracovnících podílejících se na vzdělávání žáka. V individuálním vzdělávacím plánu jsou dále uvedeny zejména informace o a) úpravách obsahu vzdělávání žáka, b) časovém a obsahovém rozvržení vzdělávání, c) úpravách metod a forem výuky a hodnocení žáka, d) případné úpravě výstupů ze vzdělávání žáka.

2. K čemu je individuální vzdělávací plán vlastně dobrý?

Lékárna CZ je internetový obchod Viagra Brno Česká republika. Smyslem IVP je zajistit konkrétnímu dítěti takovou vzdělávací péči, jakou s ohledem na své aktuální vzdělávací potřeby vyžaduje, ať už je to podpora rozvoje dílčích oblastí, kde je aktuálně nějaké oslabení (např. formou intenzivnějšího nácviku v hodinách či mimo ně), nebo alespoň zohledňování v určitých oblastech výuky, či naopak podpora rozvoje oblastí, kde žák vykazuje výrazné nadání.

3. Co je to individuální integrace?

Velmi často se individuální integrace žáka používá jako synonymum pro žáky, kteří jsou vzděláváni dle individuálního vzdělávacího plánu v běžné základní škole. I když to není zcela přesné, fakticky tomu tak většinově je – žák individuálně integrovaný má vypracovaný individuální vzdělávací plán. Nicméně zásadní je, že doporučení k individuální integraci spadá do kompetenci školského poradenského zařízení a o IVP pak školu následně žádá rodič.

4. Co mám tedy udělat proto, aby mé dítě mohlo být vzděláváno dle IVP?

IVP může dle zákona (§ 18 zákona č. 561/2004 Sb.) povolit ředitel školy na základě žádosti rodičů a písemného doporučení školského poradenského pracoviště. Tuto žádost na daný školní rok je třeba dodat řediteli školy do 9. září, spolu s platnou zprávou ze školského poradenského pracoviště (tato zpráva má zpravidla platnost delší než jeden rok, není tedy třeba ji k žádosti přikládat každoročně).

5. Co je školské poradenské zařízení a co když jsem s dítětem v péči jiného odborníka?

Školským poradenským zařízením se rozumí pedagogicko-psychologická poradna (PPP) či speciálně pedagogické centrum (SPC). Z jakýchkoli těchto zařízení (s ohledem na lokalizaci naší školy pak pražských) může být výše zmíněné doporučení. Pokud jste v péči jiných odborníků (klinických psychologů, privátních psychologů a spec. pedagogů, logopedů atd.), je nutné se s nějakým z těchto zařízení kontaktovat a domluvit se na dalším postupu – platnost doporučení z jiných než školských poradenských zařízení školská legislativa totiž neakceptuje.

6.  Jaké poradenské zařízení vybrat?

Poradenské pracoviště můžete zvolit dle vašeho vlastního uvážení, všechna zařízení musí splňovat obdobné standardy (přehled PPP i SPC je volně dostupný na Internetu, např. i v rejstříku MŠMT: http://rejskol.msmt.cz). „Spádovou“ pedagogicko-psychologickou poradnou, s níž je naše škola nejvíce v kontaktu, je Pedagogicko psychologická poradna pro Prahu 11 a 12, pracoviště Praha 11 (ředitelství), Kupeckého 576/17, Praha 4 – Háje. Telefon: 272 942 004, 272 918 682

7. Jak se objednat, je potřeba doporučení, jak vyšetření probíhá?

Objednat dítě na pedagogicko-psychologické vyšetření může rodič telefonicky, příp. po domluvě škola, žádné speciální doporučení není třeba. Objednávání doporučujeme realizovat s předstihem, objednací termíny mohou být někdy delší. V rámci vyšetření se obvykle sledují obecné předpoklady pro zvládání školních nároků a také některé školní dovednosti (psaní, čtení…), dále pak dle potřeby „zakázky“ vyšetření. Vyšetřovací metody jsou zpravidla koncipovány tak, že zahrnují více různých aktivit: povídání, malování, psaní, doplňování, manipulační aktivity (skládání) apod. – v tomto duchu je možné dítěti vyšetření i předem přiblížit. V závěru (či po domluvě jinak) vám budou sděleny výsledky vyšetření a také bude vyhotovena zpráva, která je s vaším souhlasem buď přímo zaslána škole, nebo je její předání škole doporučeno.

8. Jak bude hodnocen žák, který je vzděláván dle IVP?

Žák může být hodnocen buď zcela stejným způsobem jako ostatní žáci školy (tj. do třetí třídy slovně, ve čtvrté třídě kombinovanou formou a od páté třídy známkami), nebo na žádost rodičů po celou školní docházku slovně v jednom, více či všech předmětech – to již dle konkrétních potřeb žáka (opět na doporučení školského poradenského pracoviště). U žáků s mentálním postižením vzdělávaných na naší škole, tj. tam, kde je učivo dle individuálního vzdělávacího plánu výrazně redukováno, doporučujeme slovní hodnocení po celou dobu školní docházky.

9. Je IVP neměnný, jaké jsou další perspektivy žáka vzdělávaného dle IVP?

Zásadou je, že IVP není „dogma“, ale je naopak žádoucí měnit ho dle aktuálních potřeb dítěte. V případě kompenzace obtíží, resp. vymizení spec. vzdělávacích potřeb, pochopitelně pomine i potřeba vzdělávání dle IVP. Avšak i u žáků, kteří jsou dle IVP vzděláváni dlouhodobě, představuje IVP podporu a v žádném případě není apriorním limitem pro další vzdělávání, studium.


Klíček Tv

 
Základní školy