Obecné informace

  • Základní škola Klíček je nestátní základní škola, provozovaná od 1. 7. 1998. Škola vznikla z potřeby a zájmu rodičů o efektivní a vstřícný způsob výchovy a vzdělávání žáků od 1. do 9.ročníku.
  • Naším cílem je poskytování nadstandardní péče všem žákům školy. Důraz klademe především na vytvoření bezpečného a přátelského prostředí pro děti a pěstování otevřené vstřícné komunikace, založené na vzájemné důvěře, respektu a úctě.
  • Škola se vyznačuje rodinnou atmosférou.
  • Snížený počet žáků(max. 16) ve třídě umožňuje respektování individuálních potřeb a možností každého žáka.
  • Do tříd jsou integrovány děti z odlišných kulturních prostředí a  děti se speciálními vzdělávacími potřebami.
  • Do 3. třídy jsou děti hodnoceny slovně.
  • Vyučování začíná v 8:30 hod.
  • Individuální návštěvu je možné sjednat kdykoliv po předběžné telefonické domluvě.
  • Maximální kapacita školy je 160 žáků.
  • Možnost doplnění žáků do jednotlivých tříd je nutno konzultovat s vedením školy.

Mezi zájemce o naši školu patří zejména:

  • žáci, jejichž rodiče mají ujasněné požadavky na výchovu a vzdělávání svých dětí a jejichž požadavkům odpovídá filosofie naší školy
  • žáci vyžadující individuální přístup a pozornost
  • žáci z cizojazyčného prostředí
  • rodiče, kteří mají špatnou zkušenost s neosobním prostředím a špatnými vztahy na velkých školách

Zápis do první třídy

 • K zápisu pro školní rok 2023/2024 je možné se registrovat od 1. října 2022 na přihláška k zápisu.
 • Do prvního ročníku bude ve školním roce 2023/2024 přijato 32 žáků.
 • Zájemcům o přijetí dětí do ZŠ Klíček doporučujeme seznámit se s pedagogickou koncepcí školy, naším týmem, organizací výuky a provozními záležitostmi školy. Doporučujeme  se zúčastnit dne otevřených dveří, při kterém si, mimo jiné, vzájemně vyměníme informace o hodnotách, postojích a zjistíme, jestli je právě naše škola vhodná pro Vaši rodinu.
 • Vzhledem k velkému počtu zájemců o naši školu doporučujeme před podáním žádosti o zařazení ke vzdělávání zvážit, zda se filozofie a technické možnosti školy shodují s vaším očekáváním.
 • O přijetí dítěte ke vzdělávání rozhoduje ředitel školy na základě těchto kritérií.
 • 1) Přednostně jsou přijímáni sourozenci stávajících žáků.
 •  2) O přijetí ostatních zájemců rozhoduje losování.
 • Na základě stanoviska MŠMT ke kritériím k přijímání k základnímu vzdělávání na základní školy, které jsou zřízeny soukromým nebo církevním zřizovatelem, stanovuje ředitel školy ZŠ Klíček s účinností k 13.2.2023 povinnost osobní účasti dítěte u zápisu. 
 • Losování provede člen školské rady za přítomnosti člena vedení školy a zástupce zřizovatele. Losují se kódy, které byly vygenerovány zájemcům při registraci k zápisu.  K losování se přistoupí odpoledne v poslední den zápisu. Seznámit se s podklady pro rozhodnutí a vyjádřit se k nim bude umožněno ve dni následujícím po ukončení zápisu, a to mezi 8:00 a 10:00 v kanceláři školy. Výsledky zápisu do 1. ročníku jsou zveřejněny na webových stránkách školy nejpozději poslední pracovní den v týdnu, v němž probíhají zápisy.
 • Případný odklad povinné školní docházky, o který zákonný zástupce zažádá v naší škole, nezakládá automaticky právo na přijetí v následujícím roce.

Školné

  • Vzhledem ke sníženému počtu žáků ve třídách se vedle financí ze státního rozpočtu rodiče spolupodílí na financování provozu školy formou školného. Výše školného může být v souvislosti se změnou ekonomických podmínek upraveno po projednání a schválení Radou školy. V takovém případě je tato informace zveřejněna na webu školy nejpozději 31. března pro následující školní rok.
  • Školné pro školní rok 2023/24 činí 50.000,-Kč.

Úplnost a velikost školy, vybavení školy

   • ZŠ Klíček se na sídlišti městské části Chodov v sousedství Chodovské tvrze a přilehlého parku. Budova je v majetku Městské části Praha 11.
   • Areál školní zahrady nabízí možnost výuky venku.
   • Každý třída má svoji kmenovou učebnu s oddělenými částmi pro práci a odpočinek. Ve škole jsou specializované učebny pro práci s informačními technologiemi a výtvarnou výchovu, pracovna speciálního pedagoga, školní studovna a ZOO koutek.
   • Žáci mají k dispozici šatní skříňky, které poskytují možnost bezpečného uložení osobních věcí.
   • V prostorách školy je též zřízen školní kuchyňka a umístěn automat na studené nápoje a též automat se zdravými pochutinami.
   • Součástí školy je školní družina, která má k dispozici velkou hernu.
   • Školní stravování je zajištěno ve vlastní jídelně. Dovoz jídla je zajišťován společností SCOLAREST.
   • Vnitřní i venkovní prostory pro výuku TV si škola pronajímá od cizích subjektů.

Provoz školní družiny

    • Školní družina je v provozu od 7.30 do 8.00 hod a odpoledne od 12.10 do 18 hod. ŠD má dvě věkově smíšená oddělení, která jsou určena dětem 1. -5. třídy. Obě tato oddělení se v 15 hodin slučují v jedno.
    • Hlavním obsahem je výtvarná a rukodělná činnost, ale také pohyb a odpočinek. Družina pro své činnosti též využívá školní zahradu.

Zájmové kroužky

     • Žáci mohou v odpoledních hodinách navštěvovat širokou škálu různých zájmových kroužků, viz sekce "kroužky". Pro dospělé nabízíme Otevřený keramický klub a Tvoření s rodiči.

Školní vzdělávací program

     • Ke stažení zde


Klíček Tv

 
Základní školy