Obecné informace

Základní škola Klíček je nestátní základní škola, provozovaná od 1. 7. 1998. Škola vznikla z potřeby a zájmu rodičů o efektivní a vstřícný způsob výchovy a vzdělávání žáků od 1. do 9.ročníku.  Naším cílem je poskytování nadstandardní péče všem žákům školy. Důraz klademe především na vytvoření bezpečného a přátelského prostředí pro děti a pěstování otevřené vstřícné komunikace, založené na vzájemné důvěře, respektu a úctě. Škola se vyznačuje rodinnou atmosférou. Snížený počet žáků(max. 16) ve třídě umožňuje respektování individuálních potřeb a možností každého žáka. Do tříd jsou integrovány děti z odlišných kulturních prostředí a  děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Do 3. třídy jsou děti hodnoceny slovně. Vyučování začíná v 8:30 hod. Individuální návštěvu je možné sjednat kdykoliv po předběžné telefonické domluvě. Maximální kapacita školy je 160 žáků. Možnost doplnění žáků do jednotlivých tříd je nutno konzultovat s vedením školy.

Mezi zájemce o naši školu patří zejména:

   • žáci, jejichž rodiče mají ujasněné požadavky na výchovu a vzdělávání svých dětí a jejichž požadavkům odpovídá filosofie naší školy
   • žáci vyžadující individuální přístup a pozornost
   • žáci z cizojazyčného prostředí
   • rodiče, kteří mají špatnou zkušenost s neosobním prostředím a špatnými vztahy na velkých školách

Školné

Vzhledem ke sníženému počtu žáků ve třídách se vedle financí ze státního rozpočtu rodiče spolupodílí na financování provozu školy formou školného. Výše školného může být v souvislosti se změnou ekonomických podmínek upraveno po projednání a schválení Radou školy. V takovém případě je tato informace zveřejněna na webu školy nejpozději 31. března pro následující školní rok. Školné pro školní rok 2017/18 činí 31.000,-Kč.

Úplnost a velikost školy, vybavení školy

ZŠ Klíček se na sídlišti městské části Chodov v sousedství Chodovské tvrze a přilehlého parku. Budova je v majetku Městské části Praha 11. Areál školní zahrady nabízí možnost výuky venku, Každý třída má svoji kmenovou učebnu s oddělenými částmi pro práci a odpočinek.Ve škole jsou specializované učebny pro práci s informačními technologiemi a výtvarnou výchovu, pracovna speciálního pedagoga, školní studovna a ZOO koutek.Žáci mají k dispozici šatní skříňky, které poskytují možnost bezpečného uložení osobních věcí. V prostorách školy je též zřízen školní kuchyňka a umístěn automat na studené nápoje a též automat se zdravými pochutinami. Součástí školy je školní družina, která má k dispozici velkou hernu. Školní stravování je zajištěno ve vlastní jídelně. Dovoz jídla je zajišťován společností SCOLAREST. Vnitřní i venkovní prostory pro výuku TV si škola pronajímá od cizích subjektů.

Provoz školní družiny

Školní družina je v provozu od 7.30 do 8.00 hod a odpoledne od 12.10 do 18 hod. ŠD má dvě věkově smíšená oddělení, která jsou určena dětem 1. -5. třídy. Obě tato oddělení se v 15 hodin slučují v jedno. Hlavním obsahem je výtvarná a rukodělná činnost, ale také pohyb a odpočinek. Družina pro své činnosti též využívá školní zahradu.

Zájmové kroužky

Žáci mohou v odpoledních hodinách navštěvovat širokou škálu různých zájmových kroužků, viz sekce "kroužky". Pro dospělé nabízíme Otevřený keramický klub a Tvoření s rodiči.

Školní vzdělávací program

Ke stažení zde


Klíček Tv

 
Základní školy