Koncepce školy

Vzdělávací programy:

 • Vzdělávací program ZŠ Klíček

Zaměření:

Ucelené základní vzdělání s důrazem na praktické využití získaných vědomostí.

Profil vycházejícího žáka:

Žák získá prohloubený a ucelený obraz světa, do kterého by měl vstoupit jako aktivní člen společnosti, který přispívá k jejímu rozvoji a který přijímá zodpovědnost za to, co a jak koná a kým se stává. Žák by měl:
   • být samostatný, vědět, kde hledat informace a umět se orientovat v nových situacích
   • vést dialog - umět naslouchat a obhajovat své názory argumentací
   • rozvíjet své zájmy a dovednosti a svůj čas co nejlépe využívat
   • pochopit multikulturní povahu společnosti, posilovat úctu k lidem odlišných názorů, způsobů života, etnického původu, víry či pohlaví.

Výchovný a vzdělávací program školy je založen na důležitých hodnotách:

Tvořivost:

Škola pomáhá rozvíjet živé, imaginární a kreativní myšlení žáků, kteří jsou aktivními spolutvůrci vyučovacího procesu a i svět je jim představován jako místo tvořivé seberealizace člověka.

Individuální přístup a akceptování rozdílu :

Malý kolektiv a vyvážený přístup pedagogů umožňují individuální práci s jednotlivými dětmi, rozvíjení jejich vloh i odstraňování handicapů. Každý má možnost opravit si nepovedený test. Důležitá je pro nás finální dovednost

Orientace v životě:

Učitelé pomáhají dětem porozumět světu v němž žijí ve vzájemné závislosti jednotlivců a skupin, vedou děti ke hledání vlastního místa na světě, kde by měly žít podle svého nejlepšího vědomí a svědomí a být šťastné.

Škola a komunikace:

Škola je založena na otevřenosti vůči veřejnosti i rodičům. Rodiče jsou ve stálém kontaktu s jednotlivými učiteli, ale mohou se podílet i na programu a chodu školy. Škola spolupracuje též s odbornými pracovišti vysokých škol zaměřených na přípravu budoucích pedagogů, s pedagogicko-psychologickými poradnami a dětskými psychology. Komunikace mezi učiteli a žáky je vedena na podkladě pocitu důvěry a vzájemného respektu. Žáci jsou vedeni k vyjádření vlastního názoru.

Multikulturnost:

Škola integruje děti z odlišných kulturních prostředí a vychovává tak děti k toleranci, snášenlivosti a porozumění a také pro život v budoucí evropské společnosti, kde se národní svébytnost a respekt ke kulturní a etnické rozdílnosti bude spojovat s akceptováním hodnoty společenského základu lidství.

Integrace:

Díky individuálnímu přístupu a respektování rozdílů je možná i integrace dětí zdravotně postižených či dětí se specifickými vzdělávacími potřebami. Přímo ve škole pracuje školní psycholog a speciální pedagog, který pomáhá se vzděláváním žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných. Škola úzce spolupracuje se školskými poradenskými zařízeními.

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami:

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami jsou integrováni do běžných tříd. V případně potřeby je v jednotlivých třídách kromě vyučujícího též asistent pedagoga. Speciální pedagog se věnuje žákům v hodinách, kdy pracuje s jednotlivci nebo s malou skupinkou. Pravidelné konzultace s učiteli a rodiči žáků napomáhají nalézt nejvhodnější postupy práce tak, aby odpovídali potřebám jednotlivce. Žáci mohou být vzděláváni podle individuálních vzdělávacích plánů. Učitelé pravidelně konzultují výchovné a vzdělávací postupy se speciálním pedagogem, jeho doporučení a doporučení ze školských poradenských center plně respektují. Dle potřeby se dále vzdělávají v problematice práce se žáky se specifickými poruchami učení a chování (SPUCH). Pro vzdělávání žáků s SPUCH má škola zajištěno materiálně technické vybavení (zvláštní místnost, didaktické pomůcky apod.)

Výuka žáků mimořádně nadaných:

Snažíme se, aby výsledky vzdělávání nadaných dětí byly přímo úměrné jejich schopnostem a dovednostem. Učivo je třeba urychlovat a rozšiřovat. Pro nadané žáky vypracovává učitel ve spolupráci se speciálním pedagogem a školním psychologem individuální vzdělávací plán, který jasně stanovuje rozsah rozšíření učiva ve vzdělávací oblasti či předmětech, ve kterých žák vyniká. Základní podstatou obohacení práce pro nadané děti je změna obsahu i procesu učení. Hlavním těžištěm práce s nadaným žákem je zadávání úkolů, jejichž řešení vyžaduje vyšší úroveň myšlení a podporuje představivost a generalizaci. K obohacení učiva dochází:
   • rozšířením učiva, volbou vhodné vzdělávací strategie
   • používáním kritického, kreativního a produktivního myšlení
   • všestranným rozvojem osobnosti dítěte
   • volbou učiva tak, aby nabyté dovednosti a zkušenosti mohly být uplatněny v praxi.

Mimoškolní akce

Škola se zapojuje do mnoha meziškolních projektů a soutěží, které mimo jiné slouží k vyhledávání a rozvíjení talentů a nadání. Několikrát do roka organizujeme dny a týdny, ve kterých jsou realizovány kooperativní formy vyučování a projektové metody. Zde dochází k vytváření věkově smíšených skupin, žáci mohou samostatně rozhodnout, na kterém tématu a s kým chtějí pracovat. V odpoledních hodinách nabízíme žákům mnoho zájmových kroužků, do kterých se mohou přihlásit dle svých zájmů a potřeb. Od nadaných žáků se očekává spolupráce při aktivitách školy, jako je pořádání veřejných akcí pro žáky i širokou veřejnost, organizace mezitřídních projektů, soutěží apod. Úspěšným žákům je vštěpována zodpovědnost za slabší spolužáky a jsou vedeni k tomu, aby jim pomáhali. Každoročně organizujeme cykloexpedici, lyžařský a vodácký výcvik. Studium na 1. a 2. stupni je zakončeno ročníkovou a absolventskou prací s prezentací.

Hodnocení žáků:

Žáci 1. – 3. ročníku jsou hodnoceni slovně. Ve 4. ročníku jsou hodnoceni kombinovaně (známka a slovní komentář). Od 5. ročníku jsou žáci hodnoceni klasifikačními stupni. Na žádost zákonných zástupců může být hodnocen slovně i žák vyššího ročníku. Slovní hodnocení i hodnocení známkou vždy vychází z učebních cílů, které stanovuje školní vzdělávací program. Při hodnocení žáků učitel vždy
   • respektuje individuální potřeby žáka, přihlíží k nim
   • hodnotí žáka objektivně, spravedlivě, včasně, pravidelně
   • dbá, aby hodnocení bylo zároveň motivací pro další práci
   • před hodnocením výsledku dává přednost hodnocení procesu vzdělávání.
Při hodnocení žáků dodržujeme didaktickou zásadu individuálního přístupu. Učitel vždy informuje žáka o výsledcích jeho práce vždy jednotlivě. Žáci jsou vedeni od 1. třídy k sebehodnocení. Forma sebehodnocení může být ústní či grafická.

Evaluace školy:

K autoevaluaci využíváme především
     • dotazníky pro rodiče, žáky, učitele
     • celostátní srovnávací testy Scio.


Klíček Tv

 
Základní školy