Filozofie školy

Motto: „Devět let společné cesty“

 

Cílem ZŠ Klíček je vytvářet klidné, přátelské a přehledné prostředí, umožňující respektování individuálních možností a potřeb každého žáka od první až do deváté třídy.

Cílem výchovně vzdělávací činnosti a aktivit školy je vychovat zdravě sebevědomého žáka, který dokáže:

 • přijímat zodpovědnost za sebe a své chování vůči ostatním
 • přijímat ostatní takové, jací jsou, a navzájem si pomáhat
 • vyjádřit a zdůvodnit svoje názory – vhodnou formou, s respektem vůči druhému
 • rozvíjet své psychické, fyzické i emocionální zdraví
 • spoluvytvářet a respektovat pravidla třídy, školy a společnosti
 • hledat a objevovat vlastní způsoby řešení
 • plánovat a organizovat svou práci a spolupracovat s ostatními
 • pracovat s chybou – objevit ji, přijmout a napravit
 • smysluplně a užitečně použít získané poznatky a dovednosti
 • prezentovat vlastní práci

Výuka probíhá prostřednictvím aktivních, interaktivních a kooperativních vzdělávacích strategií zaměřených na smysluplnost učiva a angažovanost žáků v procesu poznávání.

Mezi takové vzdělávací strategie patří:

 • propojování vzdělávacího obsahu různých předmětů umožňující globální vnímání
 • kooperativní formy výuky, práce v kolektivu, ve skupinách, v kruhu, tvoření týmů
 • uplatňování principů kritického myšlení
 • samostatné zkoumání a objevování, práce s chybou, předvídání, porovnávání, stanovování závěrů
 • plánování, rozhodování, hodnocení, sebehodnocení
 • uplatňování nabytých dovedností a vědomostí v praxi
 • očekávání úspěchu, pozitivní motivace žáků, kladení důrazu na proces vyučování, vytváření rozdílných příležitostí a úkolů tak, aby docházelo k pocitu úspěchu jednotlivce a budování zdravého sebevědomí každého žáka.

V multikulturním a inklusivním prostředí školy se žáci učí vlastní sebedůvěře i vzájemné toleranci a respektování.

Klíček je školou rodinného typu, tzn.:

 • rodiče podporují filozofii školy
 • rodiče aktivně spolupracují se školou při vzdělávacím procesu
 • rodiče mají možnost aktivně se zapojit do dění ve škole
 • komunikace mezi rodinou a školou probíhá ve vzájemné důvěře


Klíček Tv

 
Základní školy